ఈ రోజు స్కిల్ ఇండియా మిషన్ యొక్క 5 అద్భుతమైన సంవత్సరాలను పూర్తి చేసుకుంది. ఇది యువ భారతదేశానికి వారి నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవటానికి & కలలను నెరవేర్చడంలో సహాయపడటం ద్వారా సాధికారత సాధించడానికి కృషి చేస్తుంది. ‘Worldskills’లో మువ్వన్నెల జండాను గర్వంగా ఎగరేసిన యువ...