అభిప్రాయం: ప్రధాని మోదీ కృషి వల్ల ఖాదీ గ్రామ పరిశ్రమలు ఈ విజయాన్ని సాధించాయి