2021 జనవరి 16 న COVID-19 కు వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన వ్యాక్సిన్ డ్రైవ్ విజయవంతంగా ప్రారంభించినందుకు ప్రధానమంత్రి, శ్రీ నరేంద్ర మోడీకి మరియు భారత ప్రభుత్వాన్ని పొరుగు దేశాల నాయకులు...