ఎండల ఎండుతూ, వర్షంల తడుస్తూ చదువుకునేందుకు అవసరమయ్యే కనీస సౌకర్యాలు ఇయ్యమని వేడుకోలు — అవి అసలు ‘సిల్లీ’ అని సబిత గారి ఎక్కిరింపులు...