ఉపాధి కల్పన కొత్త కోణాన్ని సంతరించుకుంటోంది స్టార్టప్ ఇండియా 1. పోర్టల్ లోని మొత్తం వినియోగదారులు 5,88,612 DPIIT గుర్తింపు పొందిన స్టార్టుప్ లు 78,919 స్టార్టప్ కోసం రుణ...