బతికున్నప్పుడు అయ్య — సచ్చినంక బిడ్డ, మన రాష్టంల మన హిందువులకు జాగ లేకుండా చేస్తున్నరు ! అయ్యేమో హిందువులను తొక్కనీకి, రోహింగ్యాలకు అన్ని హక్కులతో కూడిన సిటిజెన్ షిప్ ఇయ్యమంటడు.. బిడ్డేమో హిందువుల స్మశాన వాటికలో వాళ్ళు గుడారాలు ఏస్కోనికి సాయం చేస్తది.. NRCని ఆఘమేఘాల...