రుణమాఫీ 5 శాతం కూడా చేయకుండా లొట్టపీసు చూపించుడు..!దొరసాని కింద బానిసత్వం బదులు రాజీనామా చేయ్ ప్రశాంత్...