* ప్రధాని అధ్యక్షతన ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ (CCEA) 2021-22 నుండి 2025-26 వరకు 5 సంవత్సరాల పాటు 'పాఠశాలల్లో PM POSHAN కోసం జాతీయ పథకాన్ని' కొనసాగించడానికి ఆమోదించింది. * కేంద్రం ₹54061.73 కోట్లు & రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు & UT లు ₹31,733.17 కోట్లు. * ఆహార...