ఆక్సిజన్ సంక్షోభాన్ని అరికట్టడానికి మరియు ప్రజలకు సహాయం అందించడానికి PM CARES ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజారోగ్య సౌకర్యాలలో 551 PSA ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి నిధులు కేటాయించినందుకు పీఎం శ్రీ Narendra Modi గారికి...