2021 జనవరి 31న పిఎం శ్రీ Narendra Modi యొక్క MannKiBaat కార్యక్రమం కోసం మీ ఆలోచనలు మరియు సలహాలను పంచుకోవడానికి 1800117800 డయల్ చేయండి. మీరు మీ ఆలోచనలను NaMo App లేదా MyGov లో కూడా...