కెసిఆర్ తెలంగాణ స్ఫూర్తిని అపహాస్యం చేశారు ! తెలంగాణలో కెసిఆర్ కుటుంబం మాత్రమే బాగుపడింది !