“ పైసలిచ్చేది అర్విందన్న…ప్రారంభోత్సవం చేశేది ఆర్మూర్ జీవన్ రెడ్డి” — శ్రీ కంచెట్టి గంగాధర్ , ఆర్మూర్ BJP Shri Kanchetti Gangadhar (Armoor BJP) fumes over TRS Armoor MLA, on his inacapability to develop Armoor, but is brazen enough to inaugurate a hospital built with...