సమాజానికి ఉపయోగపడనప్పుడు, మరణం కోసం వేచి ఉండటం కంటే జీవితాన్ని వదులుకోవడం మంచిది — అంటూ తన చివరి రోజుల్లో ఆహారం, నీరు మరియు మందులు తీసుకోవడం మానేశారు శ్రీ వీర్...