1.3 బిలియన్ భారతీయులు ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్(Atma Nirbhar Bharat)’ కు పూనుకున్నారు. 'ఆత్మనిర్భర్ భారత్', స్థానికత్వంతో ప్రపంచాన్ని విలీనం చేస్తుంది. భారతదేశం యొక్క శక్తి, ప్రపంచ శక్తిని అనేక రెట్లు పెంచేలా తోడ్పడుతుంది. మన లక్ష్యం ప్రపంచ హితమని భారతదేశం మళ్లీ మళ్లీ...